Board of Angels

For the English version please scroll below

The Board of Angels

Be swept into the world of Angels

The wereld waarin we leven en onze Universum is wat we noemen as De Eerste Realiteit. Er is echter iets die vele malen groter is dan dit en dat is De Tweede Realiteit.

In De Tweede Realiteit bevindt The Board of Knowledge (De Wand Ter Kennis).

The Board of Knowledge heeft 5 Boards (Wanden) met 36 Tekens op elk Board.

De compleet Board of Knowledge met alle 5 Boards, 1, 2, 3, 4 en 5, vertegenwoordigen samen Alles, Iedereen, Alles dat in de tijd heeft bestaan, Alles dat nu bestaat en Alles dat ooit zal bestaan.

De Board of Angels maakt een deel van de Board of Knowledge met een diepere uitleg en essentie van alle Divine Angel Beings.

Door het werken met De Board of Angels komen we in contact met De Divine Angel Beings, die ook als Holy Angels of Light genoemd worden. Deze Engelen komen uit een andere Realiteit, namelijk De Tweede Realiteit.

Deze Engelen zijn niet dezelfde als de engelen die we hier op Aarde en in onze Universum kennen, zoals, Aartsengelen, beschermd engelen, aarde engelen enz.

In feite bevindt de schepping van alle soorten engelen overal in onze Realiteit en in het Universum zijn fundamenten en oorsprong in De Board of Angels en diens Tekens.

Er zijn 36 Tekens op De Board of Angels. Voor het idee, kun je ze vergelijken met het Periodiek Systeem der elementen. Deze Tekens creëren levenscomponenten, vormen engelen en geven ze hun respectievelijke kenmerken. Het is als een sjabloon in de creatie van engelen.

De Board of Angels raakt iets aan dat veel hoger is dan Heilig, de pure essentie van Heilig.

De Divine Angel Beings helpen ons door ons nieuwe mogelijkheden, onverwachte oplossingen, verbazingwekkende hulp en goede ideeën te geven waar we niet mee kunnen komen of waar het normaal gesproken niet mogelijk is in onze Realiteit.

In De Board of Angels cursus leer je hoe je met de Holy Angels of Light kun werken. Je wordt ook Gever van De Board of Angels waar je meegesleept wordt in de wondere wereld van de engelen.

Het is absoluut prachtig om met De Board of Angels te werken en gezegend te worden door deze Divine Angel Beings in je hart en je leven.

Als we werken met De Board of Angels, kunnen we aan onszelf, familie, vrienden geven, maar ook  aan andere mensen, dieren, de natuur, onze lieve Moeder Aarde, zelfs aan het Universum en ga zo maar door.

Niets is te klein of onbelangrijk of te groot voor De Board of Angels en De Holy Angels of Light. Je kunt werken aan dingen op microscopische deeltjes, cellen, op het fysieke lichaam, voor je huis, voor je werkplek, voor je hele buurt, voor je familie en vrienden, voor landen, voor Moeder Aarde, voor het hele Universum.  Alles kan aangewerkt worden; voor gezondheid, bescherming, emotioneel evenwicht, geluk, positiviteit, helderheid, groei, enz.

De heilige energieën van De Board of Angels is fantastisch opbeuren, warm, liefdevol en zorgzaam.

Het is onvoorwaardelijk, ongecompliceerd, eenvoudig en toch met grenzeloze, eeuwige wijsheid.

Het is met mijn diepste dankbaarheid dat ik als een Board of Angels Giver en Teacher wordt onderwezen en geïnitieerd door mijn dierbare Leraares, Channie West, die De Board of Angels naar de wereld heeft gebracht.

 

De Board of Angels Cursus

Invite in a little divine magic in your life

De Board of Angels cursus duurt 2 dagen en kan via Skype of rechtstreeks in een kleine klas (individueel of met maximaal 2 studenten) gegeven worden.

Deze cursus staat open voor iedereen en je hoeft niet spiritueel te zijn om dit te kunnen leren.

Je leert hoe je contact kan maken en werken met De Divine Angel Beings, ook als Holy Angels of Light genoemd. Je wordt ook ingewijd tot Gever van De Board of Angels.

Deze Board of Angels cursus geeft een zeer positieve boost in het leven van mensen. Het zal je ook enorm kunnen helpen in je groei op je unieke levenspad en de dingen die je doet en misschien wel op zoekt bent.

Met De Board of Angels kun je geen negatieve engelen, engelwezens of andere soorten engelen aantrekken uit welke vorm van negatieve wereld of dimensie dan ook.  ls je met De Board of Angels werkt, kun je niets verkeerd doen. De Board of Angels helpt je op een zeer positieve manier.

De Board of Angels cursus is hier tot voor kort nog nooit eerder op aarde gegeven.

Je krijgt/leert de volgende tijdens de cursus:

 • In contact te komen en te werken met De Divine Angel Beings, Holy Angels of Light
 • De Board of Angels met diens 36 Tekens
 • Combinaties van Tekens en diens betekenis om mee te werken
 • Inwijding om een Gever van De Board of Angels te worden
 • 3 Board of Angels Inwijdingen, 1 Openingsceremonie, 1 Krachtige Upgrade
 • 6 prachtige Board of Angels meditaties
 • Het maken van Heilige Engelen Water voor jezelf en anderen
 • Het geven van Engel Water sessie aan jezelf en anderen
 • Het geven van Board of Angels Healings
 • Verschillende ceremonies uit te voeren
 • Engelen om je heen te verzamelen

Het leren van deze cursus heeft mijn leven voorgoed enorm positief veranderd. Het is een zeer grote zegen om met De Divine Angel Beings mee te kunnen werken. Ze zijn hier voor ons, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je hoeft maar enkel te vragen.

Voel je aangetrokken tot deze cursus of heb je vragen, ben ik bereikbaar via email en telefoon.

 

In Divine Love and Light,

Cheryl

 

Veel van de bovenstaande tekst is van Channie West en alle credits zijn voor haar. Als er onbedoeld fouten zijn gemaakt, zijn ze van mij. Het spijt me heel erg, vergeef me alsjeblieft. Dank u wel.

 

The Board of Angels

Be swept into the world of Angels

The world that we live in and our Universe is what we call the First Reality. There is something which is very, very much bigger than this, which is The Second Reality.

In The Second Reality there is The Board of Knowledge.

The Board of Knowledge consists of 5 Boards with 36 Signs on each Board.

The complete Board of Knowledge with all its Boards 1, 2, 3, 4 and 5, altogether represents Everything, All and Everyone that has ever existed, that exists now and that will exist in the future.

The Board of Angels is a branch of The Board of Knowledge with a deeper explanation and essence of all Divine Angel Beings.

By working with The Board of Angels we come into contact with The Divine Angel Beings, also called, Holy Angels of Light from another Reality, The Second Reality.

These Holy Angels of Light are not the same as the angels we have here on Earth and in our Universe, such as Archangels, guardian angels, earth angels etc.

In fact, the creation of all types of angels everywhere in our Reality and in the Universe has its foundations and origins from The Board of Angels and its Signs.

There are 36 Signs on The Board of Angels. For the idea, you might compare them to chemistry signs on the Periodic Table. These Signs create life-components, shape and form angels and give them their respective characteristics. It is like a template in the creation of angels.

The Board of Angels touches something that is much higher than Holy, the very pure essence of Holy.

The Divine Angel Beings help us by giving us new possibilities, unexpected solutions, amazing help and good ideas where we are unable to come up with or is normally not possible in our Reality.

In the Board of Angels course, you learn how to work with the Holy Angels of Light and you become a Giver of the Board of Angels where you are swept into the wonderful world of angels.

It is absolutely wonderful to work with The Board of Angels and to be blessed by  these Divine Angel Beings in one’s heart and life.

When working with The Board of Angels, we can give to ourselves, family, friends and also other people, animals, nature, our dear Mother Earth, even to the Universe and so on.

Nothing is too small or insignificant or too big for The Board of Angels and The Holy Angels of Light. You can work on things on microscopic level, cells, on the physical body, for your house, for your working place, for your entire neighbourhood, for your family and friends, for countries, for Mother Earth, for the entire Universe. Everything can be worked on; for health, protection, emotional balancing, happiness, positivity, clarity, growth, etc.

The holy energies from The Board of Angels is fantastically uplifting, warm, loving and caring.

It is unconditional, uncomplicated, simple and yet with limitless, eternal wisdom.

It is with my deepest gratitude that I am taught and initiated as a Board of Angels Giver and Teacher by my dearest Teacher, Channie West, who has brought The Board of Angels to the world.

 

The Board of Angels Class

Invite in a little divine magic in your life

The Board of Angels class is taught in a duration of 2 days via Skype or directly in a small class (individually or maximum of 2 students)

This course is open for everyone and you do not need to be spiritual to be able to learn this.

You learn how to come into contact and work with The Divine Angel Beings, also called The Holy Angels of Light. You will receive the Initiation to become Giver of The Board of Angels.

This Board of Angels course is extremely uplifting and helps you tremendously in your growth on your unique life path and the things you are doing and are perhaps searching for.

With The Board of Angels you cannot attract any negative angels, angel beings or other types of angels from any form of negative world or dimension. You will not go wrong or do anything wrong when working with The Board of Angels. The Board of Angels helps you in a very positive way.

The Board of Angels class has never been taught here on Earth before, until recently.

You will be taught/given the following in the course:

 • to come into contact and work with The Divine Angel Beings, Holy Angels of Light
 • The Board of Angels with its 36 Signs
 • Combinations of Signs and their respective meaning to work with
 • Initiation to be a Giver of The Board of Angels
 • 3 Board of Angels Initiations, 1 Opening Ceremony, 1 Powerful Upgrade
 • 6 beautiful Board of Angels meditations
 • To make Holy Angel Water for yourself and for others
 • To give Angel Water Session to yourself and others
 • To give Board of Angels Healings
 • To carry out several Ceremonies
 • To gather Angels around yourself

Having learnt The Board of Angels has significantly changed my life for good. It is indeed a very great blessing to be able to work with the Divine Angel Beings. They are here for us, 24/7. All you need is to ask.

 

If you feel this course is for you, please contact me by email or telephone.

 

In Divine Love and Light,

Cheryl

 

Much of the text above is from Channie West and all credits are to her. If there are any mistakes made unintentionally, they are mine. I’m very sorry, please forgive me. Thank you.